АО «SAT & Company» уведомляет своих акционеров о праве преимущественной покупки размещаемых простых акций KZ1C54620014

АО «SAT & Company» (далее  Общество) настоящим уведомляет своих акционеров о принятии Советом директоров Общества решения (протокол  S&Co-7-3-41 от 16 октября 2009 года) о размещении простых акций АО «SAT & Company» в пределах количества объявленных акций Общества посредством подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг.

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 10 июля 1998 года, акционеры, владеющие простыми акциями Общества, имеют право преимущественной покупки простых акций на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них простых акций по цене размещения, установленной Советом директоров Общества.

Информация о размещаемых акциях:

 •   количество и вид размещаемых акций:
  200 000 000 (двести миллионов) штук простых акций;
 • простые акции включены в официальный список Казахстанской фондовой биржи (KASE) первой категории;
 • соотношение количества размещаемых акций (за вычетом выкупленных обществом) к количеству размещаемых ценных бумаг:
 • 999 995 000 (девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) размещенных простых акций / 200 000 000 (двести миллионов) размещаемых простых акций, или 5 к 1;
 • условия приобретения размещаемых простых акций Общества:
  на равных условиях с другими акционерами, владеющимим простыми акциями, пропорционально количеству имеющихся у акционера простых акций, по цене размещения, установленной Советом директоров;
 • цена размещения, установленная Советом директоров Общества:
  71 (семьдесят один тенге) за одну акцию;
 • Список акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых акций, составлен регистратором Общества на основании данных системы держателей ценных бумаг Общества по состоянию на 16 октября 2009 года.

Срок, в течение которого акционеры компании могут подать заявку на приобретение акций согласно праву преимущественной покупки, составляет 30 дней со дня публикации настоящего предложения в средствах массовой информации.

Акционеры вправе подать заявку на приобретение акций по адресу:
г. Алматы, улица Тулебаева, 38. Юридический департамент
Контактные телефоны: 2-777-111 (вн. 1072), 244  80  23, 2-44-80-31
Корпоративный секретарь  Тюфякова Светлана.

Выпуск акций компании зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) 04 февраля 2009 года и разделен на 3 000 000 000 простых акций KZ1C54620014 и 750 000 000 привилегированных KZ1P54620110. Выпуск внесен в государственный реестр ценных бумаг под номером A5462. Согласно выписке из системы реестров держателей акций по состоянию на 16 октября 2009 года размещено 999 995 000 простых акций компании.

 

«SAT & Company» АҚ орналастырылатын KZ1C54620014 жай акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығы туралы өз акционерлеріне хабарлайды.

«SAT & Company» АҚ (әрі қарай  Қоғам) осы арқылы өз акционерлеріне «SAT & Company» АҚ жай акцияларын Қоғамның жарияланған акциялар санының шегінде ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жазылу жолымен орналастырылуы туралы Қоғамның Директорлар кеңесімен шешім қабылданғаны (2009 жылдың 16 қазанындағы  S&Co-7-3-41 хаттама) жайлы хабарлайды.

1998 жылғы 10 шілдедегі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабына сәйкес Қоғамның жай акцияларын иеленетін акционерлер жай акцияларды Қоғамның Директорлар кеңесімен белгіленген орналастыру бағасы бойынша тең құқықты шарттарда өздерінің қолындағы жай акциялардың санына пропорционалды түрде артықшылықпен сатып алуға құқылы.

Орналастырылатын акциялар туралы, ақпарат:

 • орналастырылатын акциялардың саны мен түрі:
  жай акциялардың 200 000 000 (екі жүз миллион) данасы;
 • жай акциялар Қазақстандық қор биржасының (KASE) бірінші санатының ресми тізіміне енгізілген;
 • орналастырылатын акциялар санының (қоғаммен құны өтелген акцияларды шегергенде)
  орналастырылатын бағалы қағаздар санына қатынасы:
  999 995 000 (тоғыз жүз тоқсан тоғыз миллион тоғыз жүз тоқсан бес мың) орналастырылған жай акция / 200 000 000 (екі жүз миллион) орналастырылатын жай акция, немесе 5: 1;
 • Қоғамның орналастырылатын жай акцияларын сатып алу шарттары:
  жай акцияларды иеленетін басқа да акционерлермен тең құқық шарттарында, акционердің иелігіндегі жай акциялардың санына пропорционалды түрде, Директорлар кеңесімен белгіленген орналастыру бағасы бойынша;
 • Қоғамның Директорлар кеңесімен белгіленген орналастыру бағасы:
  бір акция үшін 71 (жетпіс бір) теңге;
 • орналастырылатын акцияларды сатып алуға артықшылық құқығы бар акционерлердің тізімі Қоғам тіркеушісімен Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылар жүйесінің 2009 жылғы 16 қазандағы деректері негізінде жасалған.

Компания акционерлерінің акцияларды артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес акцияларды сатып алуға өтінім беру мерзімі осы ұсыныстың бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған күнінен бастап 30 күнді құрайды.

Акционерлер акцияларды сатып алу өтінімін төмендегі мекен-жай бойынша беруге құқылы:
Алматы қ., Төлебаев көшесі, 38. Заң департаменті
Байланыс телефондары: 2-777-111 (ішкі 1072), 244  80  23, 2-44-80-31
Корпоративтік хатшы  Тюфякова Светлана.

Компания акцияларының шығарылымы Қазақстан Республикасы Қаржылық нарықты және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттікпен (ҚҚА) 2009 жылғы 04, ақпанда тіркелген және 3 000 000 000 көлеміндегі KZ1C54620014 жай акция мен 750 000 000 көлеміндегі KZ1P54620110 артықшылықты акцияға бөлінген. Шығарылым мемлекеттік бағалы қағаздар тізіліміне A5462 номерімен енгізілген. 2009 жылғы 16 қазандағы акция ұстаушылардың тізілімі жүйесінен алынған үзінді көшірмеге сәйкес компанияның 999 995 000 жай акциясы орналастырылған.